NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ ZOZNÁMIŤ SA PRI VSTUPE DO AREÁLU S TÝMTO PORIADKOM A DODRŽIAVAŤ JEHO USTANOVENIA.

VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU VODNÉHO SVETU GALANDIA

 • Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou alebo permanentkou, ktorú si môžete zakúpiť v pokladni.
 • Každý návštevník sa zakúpením vstupenky podrobuje všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadením personálu. Deťom mladším ako 12 rokov sa návšteva povoľuje len v sprievode dospelej osoby, staršej ako 18 rokov.
 • Vstup do areálu kúpaliska je dovolený len s platnou vstupenkou.
 • Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
 • 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby Termál Centra je vstup zákazníkom zakázaný.
 • Do priestoru bazénu nebudú vpustené ani osoby nečisté a v nečistom odeve, ani osoby zahmyzené. Zákaz vstupu platí i pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 • Vstup do areálu môže byt' odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 • Do priestorov areálu kúpaliska majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov. T.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosičmi črevných a iných chorôb, rodinný príslušníci osoby postihnutej nákazlivou infekčnou chorobou, ktorá nie je od rodiny izolovaná, osoby postihnutej chorobami sprevádzajúce výtokmi, osoby s kožnými parazitmi a vyrážkami a obväzmi na tele.
 • Z priestoru areálu môže byť vykázaný bez vrátenia vstupného návštevník, ktorý cez napomenutia prekročí ustanovenia tohto Návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov areálu.
 • V prípade, že návštevník, ktorý bol vykázaný z priestoru kúpaliska z dôvodu závažného porušenia Návštevného poriadku ohrozujúceho prevádzku, hygienu či slušné mravy ostatných návštevníkov neuposlúchne pokyny pracovníkov kúpaliska a priestor dobrovoľne neopustí, môže správa areálu požiadať o zakročenie príslušné bezpečnostné orgány a s návštevníkom môže byť zahájené správne alebo trestné konanie.
 • Do priestoru kúpaliska je zákaz vstupu so zvieratami.
 • Areál môže byt' v určitých hodinách, alebo dňoch vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Po túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 • Návštevník, ktorý nevie plávať, alebo pláva nedokonale môže sa kúpať iba v priestoroch pre neplavcov.
 • Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazéna použiť WC a dôkladne sa umyť mydlom (bez plaviek) v sprchách a prejsť cez brodítka!!! Pred každým vstupom do bazénu sa musí každý návštevník osprchovať.
 • Návštevníci bazénu používajú vlastné plavky, ktoré musia byť čisté. V trenírkach, “bermudách” a spodnom prádle je zásadne vstup do bazénu zakázaný.
 • Vstup do šatní, spŕch a WC opačného pohlavia je zakázaný (s výnimkou oprávnených pracovníkov). Pri odchode z letných šatní návštevník riadne prekontroluje uzamknutie skrinky a postará sa o svoj zapožičaný kľúč.
 • Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu areálu a šetriť vodou.
 • Odporúča sa nebrať do areálu cenné veci a väčšie obnosy peňazí — ich uloženie je možné iba na mieste k tomu určenému (trezory vo vestibule).
 • Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním spôsobené, ktoré boli spôsobené jeho vinou ako na zariadení areálu , tak na majetku ostatných osôb.
 • Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim jednaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť.
 • Návštevníci sa môžu zobliekať len v miestach k tomu určených— v šatniach alebo vonkajších prezliekárňach.
 • Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na toboganoch a šmýkačkách nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 • Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť so sebou hygienické prípravky v sklenených obaloch.
 • Za poranenie a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto Návštevného poriadku, neberie správa areálu zodpovednosť.
 • Návštevník je povinný opustiť bazény min. 20 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
 • Doba pobytu na vstupenku s obmedzeným časovým pobytom, začína a končí zakúpením lístku, nie prechodom cez vstupný turniket.
 • Každý návštevník je povinný dodržať prevádzkovú dobu. Ak prekročí návštevník uzatváraciu dobu (bez ohľadu na dobu svojho príchodu) je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.
 • Každý návštevník je povinný bezpodmienečne uposlúchnuť pokyny zamestnancov plaveckého areálu, ktorí sú osobne zodpovední za prevádzku a bezpečnosť návštevníkov a dodržiavanie tohto poriadku.
 • Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 140 cm. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je zakázaný, doprovod môže vstupovať do bazénu len vo výnimočných prípadoch.
 • Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, dbať o osobnú bezpečnosť a nebehať po mokrých plochách.
 • Za poranenie a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 • Všetky tobogany, šmýkačky a atrakcie, na ktoré má návštevník povolený prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko!
 • Aktuálne pokyny, oznámenia vyvesené v areáli Termál Centra sú nadradené všeobecným predpisom.
 • Pri vodných atrakciách je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Je zakázané vzájomne sa potápať, vhadzovať druhých do vody, skákať do vody.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli, alebo na atrakciách.
 • V celom objekte mimo vonkajšieho areálu a miest na to určených je “Zákaz fajčenia”.
 • Do areálu bazénov môžu vstupovať a v areáli sa pohybovať len čisté osoby, nesmú znečisťovať vodu v bazénoch a priľahlé priestory.
 • Návštevníci sa nesmú správať spôsobom, ktorý ohrozuje ich bezpečnosť a bezpečnosť ostatných návštevníkov t.j." skákať do bazénov, zrážať, alebo hádzať druhé osoby do vody, vzájomne sa potápať, behať okolo bazénov atď.
 • V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.
 • Každý návštevník je povinný nahlásiť úraz spôsobený v TC plavčíkovi to isté platí v prípade spozorovania úrazu, alebo ohrozenia.

 

PRAVIDLÁ PRE POUŽITIE DIVOKÉHO KANÁLA

 • Prúdiacu vodu je doporučené používať len plavcami. Pre neplavcov je použitie menej vhodné — dozor.
 • Pri pohybe v prúdiacej vode je zakázané zachytávať sa pevných predmetov v bazéne, príp. vytvárať prekážku v prúde.
 • V priestore prúdiacej vody i ostatných častiach bazénu nie je dovolené vkladať akékoľvek predmety alebo časti tela do zábradlia, do otvorov trysiek, zakrývať otvory trysiek a sacích mreží.
 • Informácie o systéme Vám poskytnú plavčíci.

 

PRAVIDLÁ PRE POUŽITIE TOBOGANOV

 • Vodné tobogany môžu samostatne používať len osoby staršie ako 10 rokov.
 • Všetky tobogany, na ktoré má návštevník povolený prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko!
 • Nástup na tobogany je možný len z plošiny schodišťa.
 • Pri štarte sa musí jazdec uchopiť štartovacej rampy a zaujať predpísanú polohu.
 • Je zakázané štartovať s prudkým odrazom!
 • Je zakázaná prítomnosť viacerých návštevníkov v štartovacom nástupe.
 • Behom jazdy v toboganoch je zakázané vstávať a chytať sa dráhy.
 • Užívatelia toboganov nesmú mať na sebe a pri sebe žiadne ostré predmety, vrátane kovových ozdôb na plavkách.
 • Vstup do toboganovej veže (regulácia vstupov na jednotlivé dráhy) je koordinované automatickým svetelným značením, ktoré je nutné rešpektovať.
 • Po ukončení jazdy v toboganoch je nutné okamžite opustiť dojazdový priestor.
 • Miesto dojazdu sa nesmie používať ako vstup do toboganov.
 • Nástup na tobogan je možný len v sede.
 • Tobogan je možné používať len vtedy, ak cez neho prúdi voda.
 • Nástup na tobogany je možný len cez čistú zónu na to vyznačenú.
 • V žľabe toboganov nemôže jazdiť naraz viacero osôb /skupinky/.
 • V toboganoch sa musí jazdiť v polohe ležiacej s nohami dopredu a rukami pripaženými.
 • Na schodisku v toboganovej veži je zakázané skákať, behať, predbiehať sa, liezť po zábradlí a pohybovať sa mimo schodov a podesty.
 • V toboganoch je zakázané nosiť šperky.
 • Vstup na tobogan je povolený až po naplnení dojazdového priestoru vodou.
 • Užívatelia toboganov sa musia riadiť podľa pokynov obsluhy - plavčíka.
 • Na jazdu v tobogane sa vstupuje až po zhasnutí červeného svetla na semafore.
 • Je zakázané v tobogane bezdôvodne zastavovať, čakať sa navzájom a ísť proti smere jazdy.

 

V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ

 • Okolo a v bazéne sa zakazuje kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, púšťať nahlas audiovizuálnu techniku a tým rušiť ostatných návštevníkov. Zakazuje sa tiež bezdôvodné volanie o pomoc.
 • Okolo bazénu so zakazuje behať (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), a vrážať do druhých osôb, skákať do bazénu z bočných strán.
 • Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom každého veku je vstup do bazénu z hygienických dôvodov povolený len v plavkách.
 • V bazéne sa zakazuje vzájomné potápanie a obťažovanie ostatných návštevníkov.
 • V priestoroch bazénu je zakázaná manipulácia so sklenenými, špicatými a ostrými predmetmi.
 • Do bazénu je zakázané močiť do vody, pľuvať, smrkať či inak znečisťovať vodu alebo okolie bazénu. Odpadky je možné odhadzovať iba do odpadkových nádob a košov.
 • Je zakázané vstupovať do šatní, WC a spŕch druhého pohlavia a do časti areálu, ktoré nie sú určené pre verejnosť alebo kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.
 • Fajčenie v priestoroch obslužnej budovy a bazénov, brať so sebou ostré predmety, iné sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenie.
 • Vstupovať do bazénu, na tobogany a šmýkačky so žuvačkou.
 • Neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.
 • Do bazénov je zakázané nosiť lopty, plávajúce kolesá. nafukovacie predmety, tenisové loptičky, plutvy a potápačské zariadenia. Prípustné je používať nafukovacie rukávniky a plavecké okuliare pre deti.
 • Z bezpečnostných dôvodov je zakázané použiť všetky tobogany a šmýkačky (vrátane jazdy na nafukovacom kolese), ak má návštevník na sebe prstene, hodinky, náušnice, retiazky o pod.
 • Bez riadneho omytia v očistných sprchách pred vstupom do priestoru areálu a opláchnutia vo vonkajších sprchách u brodítiek nie je povolený vstup do bazénu.
 • Je zakázané vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto poriadku, ničiť vybavenie areálu a plytvať vodou.
 • Je zakázané zdržovať sa bezprostredne pod dojazdom kĺzačky. Užívatelia kĺzačky sú povinný po dojazde neodkladne opustiť miesto dojazdu a presunúť sa do inej časti bazénu.
 • Každý z návštevníkov je povinný uposlúchnuť pokyny obsluhy. Neuposlúchnutie môže mať za následok až vylúčenie z areálu bez vrátenia vstupného, príp. priestupkové konanie.
 • Konzumácia jedál a nápojov je v bazénoch zakázané a v ich bezprostrednom okolí. Nápoje môžu návštevníci konzumovať iba na miestach nato určených.
 • Vstupovať k bazénom cez iné miesta ako sú na to určené (brodítka).
 • Deti do troch rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.